Klachtenreglement ZeneZ

ZeneZ streeft ernaar de aangesloten werkgevers en werknemers zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Bent u, als werkgever of als werknemer, ontevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen.

Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft ZeneZ een klachtenprocedure opgesteld.

 1. Indienen van een klacht

U kunt uw klacht indienen door een e-mail te sturen naar info@zenez.nl. We ontvangen hierin graag een volledige omschrijving van uw klacht,  uw naam, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres en werkgever. U ontvangt binnen         3 werkdagen een ontvangstbevestiging van ons..

 1. Uw klacht wordt in behandeling genomen.

De klacht wordt onderzocht door de aangewezen klachtverantwoordelijke. De behandeling van de klacht zal niet worden behandeld door degene waarop de klacht betrekking heeft. Wanneer er nog onduidelijkheden of vragen zijn met betrekking tot de klacht neemt de klachtverantwoordelijke contact met u op. Ook informeert de klachtverantwoordelijke naar de mening van de binnen ZeneZ betrokken medewerker.

 1. Uitspraak

Op basis van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan. Wij streven ernaar uw klacht binnen vier weken af te handelen. U ontvangt van ons een reactie met vermelding van de klacht, de conclusie en de eventuele corrigerende maatregelen en de termijn waarbinnen deze maatregelen worden toegepast. Als wij de klacht niet binnen vier weken kunnen afhandelen, stellen wij u daarvan op de hoogte.

 1. Oneens met de uitspraak?

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u binnen één maand na uitspraak schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van ZeneZ.  U krijgt dan de gelegenheid uw bezwaar schriftelijk of mondeling toe te lichten. Het mondeling toelichten mag telefonisch of op locatie van ZeneZ. Van dit gesprek stellen we een gespreksverslag op, waarvan u een afschrift ontvangt. Wij streven er naar binnen twee weken een schriftelijke beslissing naar u toe te sturen.

Uitzonderingen

Er zijn situaties waarop onze klachtenprocedure niet van toepassing is:

 • Heeft u vragen of opmerkingen over een factuur dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer dat op de factuur staat.
 • Bent u het niet eens met het medisch oordeel van onze bedrijfsarts over uw inzetbaarheid? Een werkgever of een werknemer kan dan een ‘Deskundigenoordeel’ aanvragen bij het Uitvoeringsverzekeringen (UWV). Hier zijn kosten aan verbonden. Meer informatie hierover vindt u op www.uwv.nl;
 • Uw klacht is in behandeling bij de rechter of bij de rechter in behandeling geweest;
 • Uw klacht gaat over wettelijke regels of beleid;
 • Er loopt een opsporingsonderzoek of vervolging door de officier van justitie;
 • U heeft eerder een klacht ingediend over dezelfde gebeurtenis;
 • Uw klacht heeft betrekking op een gebeurtenis langer dan 1 jaar geleden;

Geschilleninstanties

 1. Stichting Deskundigheidsbevordering en Ondersteuning Kwaliteitsbeleid Huisartsenpraktijken Noordwest-Nederland (DOKh).
 • Wanneer u ontevreden bent over de interne afhandeling van de klacht door ZeneZ over één van haar bedrijfsartsen of verzekeringsartsen kan er een klacht worden ingediend bij de Geschilleninstantie van DOKh. DOKh staat voor Stichting Deskundigheidsbevordering en Ondersteuning Kwaliteitsbeleid Huisartsenpraktijken Noordwest-Nederland. De geschilleninstantie is erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De procedure van de Geschilleninstantie is conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

ZeneZ is aangesloten bij de Geschilleninstantie van DOKh. Het Reglement van de Geschilleninstantie is te downloaden op www.dokh.nl.

 1. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
 • De medisch adviseurs van ZeneZ zijn onafhankelijk en adviseren de verzekeraar waarvoor zij hun werkzaamheden verrichten. Klachten over gedragingen van medisch adviseurs zullen allereerst de interne klachtenprocedure van de verzekeraar doorlopen (in medeweten van ZeneZ BV). Als de verzekeraar niet binnen 6 weken op uw klacht reageert, of u per brief laat weten dat er geen oplossing is, kunt u contact opnemen met Kifid. (kifid.nl).