Algemene voorwaarden ZeneZ

Artikel 1 Algemeen

 1. Onder Opdrachtnemer wordt voor de toepassing van deze voorwaarden verstaan ZeneZ B.V. gevestigd te Den Haag (hierna ZeneZ te noemen), alsmede door haar aangewezen medewerkers die zich met de uitvoering van de opdracht (mede) bezighouden, voorzover zij handelen in de uitvoering van hun beroep of bedrijf.
 2. Onder Opdrachtgever wordt voor de toepassing van deze voorwaarden verstaan: ieder bedrijf, iedere instelling en iedere persoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolgers onder algemene titel.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, het aanbod daartoe en/of de aanvaarding daarvan. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever binden Opdrachtnemer niet.
 4. ZeneZ is gerechtigd, in geval van een wijziging van omstandigheden, onderhavige Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen op overeenkomsten eerst van kracht zijn na 14 dagen na schriftelijke mededeling door ZeneZ aan Opdrachtgever van de wijziging of de gewijzigde voorwaarde.

Artikel 2 Aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen die door Opdrachtnemer worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk. De in de offerte vermelde aanbiedingen zijn geldig tot twee maanden na dagtekening, tenzij in de offerte uitdrukkelijk een andere aanvaardingstermijn is opgenomen.
 2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn niet bindend, tenzij zulks in een schriftelijke opdracht uitdrukkelijk is bevestigd. Met betrekking tot de (intellectuele) eigendom van de in het kader van een aanbieding aangeboden, getoonde en/of gedemonstreerde materialen en/of gegevens worden alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.
 3. Toezending van aanbiedingen of andere documentatie verplichten Opdrachtnemer niet tot acceptatie van een order. Opdrachtnemer is gerechtigd een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Behoudens het hierna in lid 2 gestelde, komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht door Opdrachtnemer. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Opdrachtgever daartegen binnen twee dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging heeft geprotesteerd.
 2. Voor werkzaamheden, waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke eveneens geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Wijzigingen in de overeenkomst, afwijkingen van deze algemene voorwaarden, en nadere (mondelinge) afspraken of toezeggingen door (het personeel van) Opdrachtnemer gedaan, zullen slechts van kracht zijn, indien deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd; daarbij doet Opdrachtnemer tevens opgave van de eventuele verhoging of verlaging van de aan Opdrachtgever in rekening te brengen kosten en/of honorarium, waartoe zodanige wijziging aanleiding geeft.

Artikel 4 Zekerheid

 1. Elke overeenkomst wordt door Opdrachtnemer aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer – voldoende kredietwaardig is voor de nakoming van diens financiële verplichtingen uit de overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst van Opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen en de overige contractverplichtingen. Opdrachtnemer is gerechtigd de prestatie c.q. levering niet aan te vangen c.q. op te schorten, totdat de verlangde zekerheid door Opdrachtgever zal zijn gesteld.

Artikel 5 Duur, opzegging en ontbinding

 1. Schriftelijke overeenkomsten, anders dan voor projecten, worden aangegaan voor de duur van tenminste 12 maanden, tenzij dit in de overeenkomst anders is bepaald.
 2. Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de overeenkomst met eenzelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij een van de partijen heeft opgezegd. Opzegging geschiedt door een aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van de overeengekomen periode.
 3. Tussentijdse ontbinding is alleen mogelijk in de hieronder expliciet genoemde gevallen en dient te geschieden met aangetekend schrijven:
  3.1 Indien een partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen binnen een voor nakoming gestelde termijn.
  3.2 Indien voor een partij faillissement wordt aangevraagd, surseance van betaling wordt verleend, of partij in liquidatie treedt.
  In al deze gevallen worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
 1. Overname, fusie, verzelfstandiging c.q. privatisering van een partij vormt geen reden voor tussentijdse opzegging van de overeenkomst.
 2. Bij opzegging van de overeenkomst vindt geen restitutie plaats van vooruitbetaalde bijdragen tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

Artikel 6 Projecten

 1. De tussen Opdrachtgever en ZeneZ overeengekomen projecten worden omschreven in een Projectovereenkomst.
 2. De overeenkomst, bestaande uit een project, eindigt door voltooiing van het project.
 3. Indien Opdrachtgever meer dan twee maanden geen actie meer onderneemt waarvan de voortgang in het project afhankelijk is, zal ZeneZ het project als beëindigd beschouwen en de laatste termijn factureren. Op het moment dat ZeneZ constateert dat Opdrachtgever geen actie onderneemt, informeert hij Opdrachtgever schriftelijk over het voornemen om het project als beëindigd te beschouwen. ZeneZ stelt Opdrachtgever daarbij een redelijke termijn om alsnog actie te ondernemen. Indien Opdrachtgever niet reageert, zal de factuur worden verzonden.
 4. Indien geen gefixeerde prijs is overeengekomen, worden de bestede uren op basis van het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening gebracht. In dit geval zal ZeneZ het verschuldigde per maand achteraf factureren.
 5. Cursussen en projectmatige activiteiten kunnen uitsluitend met inachtneming van een termijn van een maand door Opdrachtgever worden uitgesteld, bij gebreke waarvan de volledige overeengekomen vergoeding onverminderd verschuldigd is.

Artikel 7 Rechten en verplichtingen ZeneZ

 1. ZeneZ zal haar werkzaamheden – met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen – verrichten, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en conform de algemeen aanvaarde stand der techniek en wetenschap. ZeneZ zal zich maximaal inspannen om de in een overeenkomst overeengekomen kwaliteitsnormen en prestatie indicatoren te realiseren.
 1. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden zal ZeneZ haar werkzaamheden uitvoeren op de eigen locatie, op het huisadres van verzekerden of op de locatie van Opdrachtgever voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.
 2. Indien dienstverlening plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, dan zal Opdrachtgever voor de medewerkers van ZeneZ kosteloos zorgdragen voor een geschikte werkruimte (spreekkamer, onderzoeksruimte inclusief noodzakelijke voorzieningen en internet- en telefoonverbinding) alsmede voor arbeidsomstandigheden die voldoen aan de eisen van art. 7:658 BW. Voorts zal de Opdrachtgever ZeneZ vrijwaren tegen alle aanspraken gebaseerd op of verband houdende met het niet voldoen aan deze zorgplicht.
 3. Indien ZeneZ zulks noodzakelijk of wenselijk acht, is zij gerechtigd voor de uitvoering van haar in een overeenkomst neergelegde verplichtingen gebruik te maken van derden. Uitbesteding zal slechts plaatsvinden onder handhaving van de kwaliteitsnormen van ZeneZ en onverlet de aansprakelijkheid van ZeneZ voor de nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst.

Artikel 8 Wetswijzigingen

In geval wijzigingen in wetgeving en/of door de overheid anderszins opgelegde regelgeving een aanpassing van de dienstverlening tot gevolg zullen hebben, dan zullen partijen de overeenkomst in goed onderling overleg dientengevolge (zo nodig met terugwerkende kracht tot de datum waarop de wijzigingen van kracht worden) wijzigen. In een dergelijke situatie is ZeneZ gerechtigd de eventuele direct of indirect uit de opgelegde wijzigingen voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 9 Tarieven

 1. Alle tarieven zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele op de overeenkomst vallende heffingen en/of belastingen zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Voor overeenkomsten die worden aangegaan voor een periode langer dan 12 maanden geldt dat de tarieven en prijzen voor het volgende kalenderjaar automatisch geïndexeerd worden met het percentage waarmee het CBS indexcijfer, van CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloning, sector particuliere bedrijven, van de maand juni van het lopende jaar gestegen is ten opzichte van hetzelfde cijfer van de maand juni van het jaar daarvoor. De uitkomsten van deze indexeringen worden afgerond.
 3. Opdrachtnemer kan er voor kiezen om drie maanden vóór beëindiging van de per overeenkomst overeengekomen periode de overeenkomst stilzwijgend te verlengen. ZeneZ is gerechtigd om aan het einde van de per overeenkomst overeengekomen periode de tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden te wijzigen. ZeneZ zal uiterlijk 30 dagen vóór dat de datum voor stilzwijgende verlenging bereikt wordt eventuele veranderingen in dienstverlening, tarieven (anders dan met het prijsindexcijfer) en voorwaarden schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar maken. Opdrachtgever wordt geacht met de wijzigingen in te stemmen tenzij hij ZeneZ binnen 30 dagen na kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.
 4. Indien een werkdag van 8 uur op dezelfde locatie van opdrachtgever diensten worden verleen, worden geen reiskosten in rekening gebracht. Indien op dezelfde werkdag dagdelen op verschillende locaties van dezelfde opdrachtgever wordt gewerkt, wordt de reistijd tussen de locaties conform het afgesproken uurtarief gerekend. Indien slechts één dagdeel per dag op locatie van opdrachtgever diensten worden verleend, wordt de helft van de reistijd gerekend conform het afgesproken uurtarief. In het kader van AOV beoordelingen waarbij met landelijke dekking wordt gewerkt, wordt de verreden reistijd gerekend conform het afgesproken uurtarief. Onder reistijd wordt in deze verstaan de dubbele reisduur van het huisadres van de bedrijfsarts c.q. medisch adviseur tot punt van bestemming berekend met ‘Google Maps’, exclusief onvoorziene vertraging als gevolg van traag verkeer.
 5. Opdrachtgever is verplicht om, op verzoek van ZeneZ, een verklaring van een registeraccountant betreffende het aantal medewerkers te overleggen. In het geval van geconstateerde afwijkingen zijn de kosten van het onderzoek voor rekening van Opdrachtgever.
 6. Voor onderstaande kosten geldt dat zij ook in rekening worden gebracht zonder dat hierover voorafgaand overleg heeft plaatsgevonden:
  6.1 Kosten voor het opvragen van informatie uit de behandelende sector, voorzover deze nodig is voor de oordeelsvorming van de bedrijfsarts of medisch adviseur.
  6.2 Kosten die verbonden zijn aan het inschakelen van derden op grond van een (wettelijke) regeling.
  6.3 Kosten voor het opvragen van medische dossiers bij de voormalige arbodienst/ verzekeraar.
  6.4 Kosten die gemoeid zijn met het uitoefenen van de verwijsfunctie van de bedrijfsarts / medisch adviseur.
  6.5 Een kostenverhoging als gevolg van (wijzigingen in) wettelijke regelgeving vanaf het moment dat deze in werking treedt.
 7. Bij beëindiging van de overeenkomst komen de kosten ten gevolge van overdracht van dossiers en registraties van ZeneZ voor rekening van Opdrachtgever.
 8. Indien na overleg met Opdrachtgever derden worden ingeschakeld worden de kosten hiervan aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10 Betaling en incassokosten

 1. Voor de betaling geldt, dat Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, betaalt, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
 2. Bij de uitvoering van projecten, met een geoffreerd bedrag van meer dan € 500,- exclusief BTW, wordt 50% van het totaal (vooraf) in rekening te brengen bedrag gefactureerd na accordering van de offerte door Opdrachtgever. De resterende 50% wordt na uitvoering van de dienstverlening gefactureerd.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, direct in verzuim. Dit betekent dat de verplichting van het verlenen van dienstverlening wordt opgeschort. Voor Opdrachtgever geldt dat op het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd is.
 4. Alle door Opdrachtnemer ter inning van uitstaande bedragen te maken incassokosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke (onverminderd de verschuldigdheid van te liquideren proceskosten), zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van het met inbegrip van rente verschuldigde bedrag met een minimum van € 350,-.

Artikel 11 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer

 1. De aansprakelijkheid van ZeneZ voor schade voortvloeiend uit de door hem verrichte diensten is beperkt tot maximaal € 1.250.000,- per gebeurtenis. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van ZeneZ beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van ZeneZ wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat ZeneZ ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.
 2. ZeneZ is niet aansprakelijk voorzover schade voortvloeit uit het feit dat de Opdrachtgever of een (ex)werknemer van de Opdrachtgever door ZeneZ mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 3. Ingeval van mondelinge informatie en/of verzoeken is ZeneZ niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie.
 4. Opdrachtgever vrijwaart ZeneZ voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de (ex)werknemers van Opdrachtgever.
 5. ZeneZ is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van zijn verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan ZeneZ kunnen worden toegerekend. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt in dit geval verstaan elke omstandigheid die de naleving van de overeenkomst belemmert en die in redelijkheid niet voor risico van ZeneZ behoort te komen.
 6. Ingeval ZeneZ lopende ziektegevallen overneemt van een voormalige dienstverlener van Opdrachtgever, is ZeneZ niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door een handelen of nalaten ten aanzien van deze ziektegevallen, indien dit handelen c.q. nalaten zich heeft voorgedaan in de periode vóór overname.
 7. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij ZeneZ aansprakelijk wil stellen
 8. Indien partijen in een projectovereenkomst dan wel tijdens de uitvoering van een projectopdracht termijnen overeenkomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen steeds indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van zodanige termijnen zal nimmer kunnen worden aangemerkt als een tekortkoming zijdens Opdrachtnemer in de nakoming van diens verplichtingen, en geeft derhalve Opdrachtgever nimmer het recht om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
 9. Opdrachtnemer is voor geen andere schade dan de hiervoor in het achtste lid bedoelde aansprakelijk. In het bijzonder wordt uitgesloten de aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties en verlies van gegevens.
 10. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe vermogensschade, die voortvloeit uit het tekortschieten in de nakoming door Opdrachtnemer dan wel bij haar in dienst zijnde werknemers dan wel door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen, is beperkt tot hoogstens een bedrag dat gelijk is aan het honorarium dat Opdrachtnemer tot het moment van de tekortkoming aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
 11. Iedere aanspraak van Opdrachtgever jegens ZeneZ vervalt indien Opdrachtgever deze aansprakelijkheid niet schriftelijk en gemotiveerd heeft ingediend bij ZeneZ binnen 12 kalendermaanden nadat hij de feiten waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, constateerde of redelijkerwijs had kunnen constateren. Aansprakelijkheid van ZeneZ wegens toerekenbare tekortkoming ontstaat eerst indien Opdrachtgever ZeneZ in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en ZeneZ nalaat de tekortkoming binnen deze termijn te herstellen.

Artikel 12 Verantwoordelijkheden gegevensverkeer van opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, die Opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de opdracht, in de gewenste vorm en tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer komen.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en verplicht zich jegens Opdrachtnemer tot vrijwaring terzake.
 3. Het wettelijke kader legt in het kader van arbeidsongeschiktheid primair de volledige verantwoordelijkheid bij werkgever en werknemer voor wat betreft het voorkomen en begeleiden van het verzuim in de eerste 104 weken. Opdrachtgever (in casu werkgever) dient derhalve zelf sturing te geven aan de uitvoering van haar bedrijfsgezondheidsbeleid en huurt diensten in die zij zelf niet verzorgen. Opdrachtgever heeft hierbij de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de verzuimregistratie, het signaleren, het doorgeven van meldingen aan het UWV en het vergoeden van eventueel opgelegde boetes door derden zoals het UWV of de Arbeidsinspectie.
 4. Opdrachtgever dient zelf de tijdigheid te bewaken van verplichtingen, voortvloeiend uit de Wet Verbetering Poortwachter, via een eigen registratiesysteem. De door de bedrijfsarts uit te voeren verrichtingen worden in de agenda van de bedrijfsarts gezet conform de normtijden zoals in de SLA is vastgelegd om de minimale kwaliteit te garanderen.

Artikel 13 Privacy, vertrouwelijkheid en geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle redelijke medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetgeving na te komen. Op de dienstverlening van ZeneZ is het Reglement Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, laatste uitgave, welk reglement op eerste verzoek van opdrachtgever kosteloos zal worden verstrekt.
 2. Partijen zullen alle informatie, knowhow, (patiënt-)gegevens of specificaties die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst en/of de onderneming van de andere partij, vertrouwelijk behandelen en zullen deze niet aan derden kenbaar maken, tenzij de partij van wie de informatie afkomstig is daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Hetzelfde geldt ten aanzien van de inhoud van de overeenkomst.
 3. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet ten aanzien van informatie die publiekelijk bekend is geworden zonder dat er sprake is van een overtreding van een geheimhoudingsbeding, of indien informatie bij de ontvanger van de informatie al bekend was ten tijde van de ontvangst van de informatie krachtens de overeenkomst, of als die informatie door een derde is verstrekt, zonder dat die derde daarmee een geheimhoudingsbeding heeft overtreden. Voorts geldt de geheimhoudingsverplichting niet voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van de wet, of een bindende uitspraak van de rechter, een ander overheidsorgaan of een beroepsplicht. Voor zover mogelijk zal de openbaarmakende partij echter voor de openbaarmaking met de andere partij overleggen over de vorm en de inhoud van de openbaarmaking.
 4. Partijen zullen de geheimhoudingsverplichting ook opleggen aan hun werknemers en alle andere derden, die voor hen zullen werken.
 5. De geheimhoudingsverplichting als bedoeld in dit artikel zal naar verloop of beëindiging van de overeenkomst nog voor een periode van drie jaar van kracht blijven.

Artikel 14 Niet-overname personeel

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de overeenkomst en gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst, medewerkers van ZeneZ of door ZeneZ ingeschakelde derden die betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de werkzaamheden in te schakelen zowel direct als indirect, in dienst te nemen of met deze personen dienaangaande te onderhandelen anders dan na toestemming van ZeneZ.
 2. Per overtreding van artikel 13 lid 1 is Opdrachtgever aan ZeneZ een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd boete verschuldigd van één, door ZeneZ direct voorafgaande aan de overtreding betaald, bruto jaarsalaris per betrokken medewerker.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde inhoudt ZeneZ zich de rechten en bevoegdheden voor die ZeneZ toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door ZeneZ verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ZeneZ worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Voor zover enig intellectueel eigendomsrecht rust op enig handboek, enige handleiding, enig protocol, enige werkwijze of enig ander door ZeneZ opgesteld document, blijft dat recht bij ZeneZ rusten. Indien partijen tijdens de looptijd van een overeenkomst enige wijzigingen in enig handboek, enige handleiding, enig protocol of enig ander door ZeneZ opgesteld document mochten aanbrengen, dan wel een nieuwe handleiding, een nieuw handboek, een nieuw protocol of enig andere nieuw document mochten opstellen, blijft ook het intellectueel eigendomsrecht op die stukken bij ZeneZ rusten. Voor zover nodig, zal Opdrachtgever aan overdracht van enig bij haar ontstaan intellectueel eigendomsrecht op in het kader van een overeenkomst ontwikkeld materiaal meewerken, zonder daar enige vergoeding voor te bedingen.

Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze algemene voorwaarden en de offertes en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. Voor alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een uitgebrachte offerte dan wel een overeenkomst geldt dat zij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in arrondissement te Den Haag.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd mocht zijn met enig dwingend rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en vervangen worden door een door ZeneZ vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 17 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn op 28 oktober 2009 gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27333903.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.