Veel gestelde vragen

Werkgever

Wet en regelgeving

* Het telefoonnummer waarop de werknemer te bereiken is en het (verpleeg)adres

* Hoe lang de ziekte vermoedelijk gaat duren

* De lopende werkzaamheden en afspraken

* Of  de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de ziektewet valt. Als de werknemer onder een vangnetbepaling valt,  dan betaalt het UWV het loon in plaats van de werkgever. Maar de werkgever mag  niet vragen onder  welke vangnetbepaling de werknemer  valt.

* Zodra de werknemer 2 maanden of langer in dienst is: of deze onder de no-riskpolis valt

* Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval. Maar u mag niet vragen of het verzuim

werkgerelateerd is.

* Of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid. Dat houdt in dat de werkgever de  kosten van het ziekteverzuim en re-integratie dan mogelijk kan verhalen op de veroorzaker van het ongeval.

Dit bepaalt de werkgever en de werknemer zelf. Wanneer er twijfel bestaat of een vakantie een herstel in de wegstaat kan er contact opgenomen worden met de bedrijfsarts of de casemanager.

Sinds mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in gegaan.  In het privacybeleid (link naar privacybeleid) van ZeneZ staat welke gegevens we van uw werknemer bewaren en hoe lang we dit bewaren.

Onze dienstverlening

Wij leggen u graag wat meer uit over ons abonnement. U kunt hiervoor contact opnemen met de operationeel Directeur, mevrouw C. Damsma op telefoonnummer 085 -007 2418.

Voor vragen over een factuur kunt u contact opnemen met mevrouw W. Dukker op telefoonnummer 085 – 0072 412 of info@zenez.nl.

Door de AVG mag de werkgever geen gezondheidsinformatie vergaren en vastleggen, een Casemanager onder Taakdelegatie mag dat wel. De Casemanager onder Taakdelegatie is de “linking pin” tussen medewerker, leidinggevende, HR en bedrijfsarts.

De Casemanager onder Taakdelegatie werkt onder supervisie van de bedrijfsarts. De casemanager kan adviseren over het proces rondom de verzuim -melding, zodat dit verloopt volgens de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter.

Dit is verschillend. De casemanager onder taakdelegatie plant de afspraak in bij de bedrijfsarts. Wanneer zij zelfstandig de ziekmelding kan begeleiden naar herstel, zal er geen afspraak bij de bedrijfsarts plaatsvinden. Wanneer er sprake is van spoed (conflict, het niet halen van re-integratie afspraken) zal de afspraak binnen een week plaatsvinden.

Wij geven in onze bevestiging door dat een spreekuur alleen verzet kan worden via de werkgever. U kunt dit per mail doorgeven aan casemanagement@zenez.nl. Vermeld hierbij de naam van de medewerker en de datum en tijd van het spreekuur.

Bij het sturen van een afspraakbevestiging wordt de opdrachtgever altijd in de CC meegenomen (met uitzondering van een preventief consult).

Acuut probleem

Wanneer u een conflict heeft met een werknemer is dat natuurlijk erg vervelend. U kunt dit aangeven bij uw casemanager. De casemanager bespreekt dit vervolgens met de bedrijfsarts en zal een spoedconsult inplannen.

Een spoedspreekuur plannen wij alleen in wanneer er sprake is van een conflict , het niet halen van de re- integratie mogelijkheden en weerstand.

Werknemer

Algemene vragen

Bekijk hier de handleiding om in te loggen in uw persoondossier.

Wat u mag verwachten bij een afspraak bij een bedrijfsarts hebben wij samengevat in dit demonstratiefilmpje.

In het privacybeleid van ZeneZ staat welke gegevens wij verwerken en hoe lang we deze bewaren.

Uw werkgever krijgt dezelfde terugkoppeling als u. Tenzij het een preventief consult betreft.

In ons klachtenreglement staat wat u kunt doen wanneer u het niet eens bent met een advies van de bedrijfsarts.

Het consult

Een online consult vindt plaats via uw laptop of tablet waarbij u de camera gebruikt om met beeld te videobellen. Tijdens dit consult wordt er geen opname gemaakt.

In onze gebruikershandleiding dossiermanager (link naar handleiding) vind u een uitgebreide beschrijving hoe u kunt inloggen in ons systeem.

Wanneer u medische informatie wenst te sturen naar de bedrijfsarts, kunt u dit mailen naar medisch@zenez.nl of sturen naar Postbus 851, 1180 AW Amstelveen.

Zelfstandige

Algemene vragen

Dan heeft u een afspraak met een van onze verzekeringsartsen. Tijdens dit onderzoek gaat de aandacht uit naar de beïnvloeding van de inzetbaarheid, activering en het oplossen van in standhoudende factoren.  Op basis van de expertises en het verzekeringsgeneeskundig onderzoek wordt desgevraagd een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) opgesteld. Naar het consult dient u uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Wanneer het voor u niet mogelijk is om op de gemaakte afspraak te komen verzoeken wij u vriendelijk dit 72 uur van te voren aan ons én aan uw verzekeraar te melden.  Wanneer de afspraak binnen 72 uur wordt geannuleerd berekenen wij een No Show tarief door aan uw verzekeraar. Deze heeft de mogelijkheid deze kosten aan u door te belasten wanneer er geen gegronde reden is voor annulering.